วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

P06

"กิจกรรมงานวันสุนทรภู่"
***วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นวันสุนทรภู่
...กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยบูรณาการกับ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ และ ศูนย์วิทยบริการ มีรายละเอียดดังนี้


๑. การแข่งขันของนักเรียนแต่ละระดับชั้น (บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
(ดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)
ระดับชั้น ม.๑ ประกวดจัดทำทีวีภาพเรื่องพระอภัยมณี
ระดับชั้น ม.๒ ประกวดวาดภาพตัวละครเรื่องพระอภัยมณี
ระดับชั้น ม.๓ ประกวดคัดลายมือ
ระดับชั้น ม.๔ ประกวดจัดทำผลงานประกอบภาพของสุนทรภู่
ระดับชั้น ม.๕ ประกวดจัดทำวรรคทองประกอบภาพของสุนทรภู่
ระดับชั้น ม.๖ ประกวดแต่งคำประพันธ์ประกอบภาพ

๒. การจัดนิทรรศการ ( ผลงานของนักเรียน )
ณ ใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์ และ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น ๓ อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Bldg. จำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับประวัติผลงานของสุนทรภู่และอื่นๆ
เล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับประวัติผลงานของสุนทรภู่ (บูรณาการกับศูนย์วิทยบริการ)

๓. กิจกรรมในวันสุนทรภู่ (วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๓๐ น. การแสดงของนาฏยศาลา โจ-หลุยส์ เรื่องพระอภัยมณี
บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งตอบปัญหา
ชิงรางวัลเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่

๐๘.๑๐ น. – ๐๘.๒๐ น. ตัวแทนนักเรียนกล่าวประวัติและความสำคัญของรัตนกวี
(หลังเคารพธงชาติ)สุนทรภู่ ขับร้องเพลงคำมั่นสัญญาและบรรเลงไวโอลิน (บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๒๐ น. มอบรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขัน (ศูนย์วิทยบริการ ชั้น ๓)